Coronavirus Advice

Mae’r GIG wedi paratoi’n dda iawn ar gyfer achosion o glefydau heintus newydd. Mae’r GIG wedi rhoi mesurau ar waith i sicrhau diogelwch holl gleifion a staff y GIG gan sicrhau bod gwasanaethau’n parhau i fod ar gael i’r cyhoedd fel arfer.

The NHS is extremely well prepared for outbreaks of new infectious diseases. The NHS has put in place measures to ensure the safety of all patients and NHS staff while also ensuring services are available to the public as normal. VERSION ISSUE 5/3/20 12

Risg cymedrol sydd i’r cyhoedd yn gyffredinol. Peidiwch â gwneud apwyntiad gyda meddyg teulu na mynd i’r feddygfa os ydych yn bryderus eich bod wedi eich effeithio gan y coronafeirws (naill ai drwy deithio neu os ydych wedi bod mewn cysylltiad agos gyda rhywun sydd wedi cael cadarnhad bod ganddynt y coronafeirws). Ffoniwch 111 (gwasanaeth coronafeirws Cymru gyfan) i gael gwybod beth i’w wneud nesaf. Mae gwybodaeth a chyngor ynghylch coronafeirws hefyd ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Darllenwch y wybodaeth ar y wefan cyn penderfynu a oes angen ichi ffonio 111. Mae hyn yn berthnasol i’r bobl ganlynol:  Dylai pobl sydd wedi dychwelyd o wledydd/ardaloedd Categori 1 yn yr 14 diwrnod diwethaf hunanynysu. Mae hyn yn cynnwys osgoi dychwelyd i leoliad addysg neu waith am 14 diwrnod ar ôl iddynt ddychwelyd.  Cynghorir pobl sydd wedi dychwelyd o wledydd/ardaloedd Categori 2 yn yr 14 diwrnod diwethaf i aros gartref os oes ganddynt unrhyw symptomau. Dylai holl ddisgyblion a staff eraill yr ysgol neu brifysgol barhau i fynd yno fel arfer, gan gynnwys unrhyw frodyr a chwiorydd sy’n mynd i’r un ysgol, neu i ysgol arall (oni bai bod swyddogion iechyd y cyhoedd wedi eu cynghori’n wahanol).  Pobl sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael cadarnhad bod ganddynt y coronafeirws. Peidiwch â mynd i feddygfa, fferyllfa nac ysbyty. Arhoswch gartref ac osgoi dod i gysylltiad â phobl eraill.

The risk to the general public is moderate. Please do not book a GP appointment or attend your GP Practice if you have a concern about whether you have been affected by coronavirus (either through travel or if you have been in close contact with a confirmed case of coronavirus). Call 111 (all Wales coronavirus service) to find out what to do next. Information and advice on coronavirus is also available on the Public Health Wales website. Please check the information on the website before you decide whether you need to dial 111. This applies to the following:  People who have returned from Category 1 specified countries/areas in the last 14 days should self-isolate. This includes avoiding attending an education setting or work until 14 days after they return.  People who have returned from Category 2 specified countries/areas in the last 14 days, are advised to stay at home if they develop symptoms. All other pupils or students and staff should continue to attend school or university, including their siblings attending the same or a different school (unless advised not to by public health officials).  People who have been in close contact with someone with confirmed coronavirus. Do not go to a GP surgery, community pharmacy or hospital. Stay indoors and avoid close contact with other people. VERSION ISSUE 5/3/20 13

Ffoniwch 111 (gwasanaeth coronafeirws Cymru gyfan) i gael gwybod beth i’w wneud nesaf. Mae gwybodaeth a chyngor ynghylch coronafeirws hefyd ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Darllenwch y wybodaeth ar y wefan cyn penderfynu a oes angen ichi ffonio 111. Mae gwybodaeth bellach ar gael yn https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaethddiweddaraf-am-coronavirus-newyddcovid-19/ Fel gydag annwyd cyffredin, bydd y coronafeirws fel arfer yn cael ei drosglwyddo drwy gyswllt agos gyda rhywun sydd â’r coronafeirws newydd drwy beswch, tishan neu gyffwrdd dwylo. Gall person gael ei heintio hefyd drwy gyffwrdd ag arwynebau halogedig os na fyddant yn golchi eu dwylo. Bydd profion am achosion posibl o’r coronafeirws yn cael eu cynnal yn unol â rheoliadau llym. Golyga hyn fod achosion a amheuir yn cael eu hynysu, a’u cadw o ardaloedd cyhoeddus, a’u hanfon adref wedi’u hynysu hefyd. Bydd unrhyw offer a ddaw i gyswllt â’r achosion a amheuir yn cael eu glanhau’n drylwyr fel sy’n briodol. Mae canllawiau penodol hefyd wedi cael eu rhannu gyda staff y GIG i helpu i’w diogelu nhw ac eraill. Caiff cleifion eu sicrhau mai eu diogelwch yw ein prif flaenoriaeth, ac fe’u hanogir i ddod i bob apwyntiad fel arfer. Atgoffir pawb i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sef: • Sicrhau bod gennych hancesi papur gyda chi bob amser i’w defnyddio wrth beswch neu disian. Yna, dylech daflu’r hancesi i’r bin, a lladd y germau drwy olchi eich dwylo â dŵr a sebon neu ddefnyddio hylif diheintio. • Golchi eich dwylo yn aml gyda dŵr a sebon, yn enwedig ar ôl defnyddio

Call 111 (all Wales coronavirus service) to find out what to do next. Information and advice on coronavirus is also available on the Public Health Wales website. Please check the information on the website before you decide whether you need to dial 111. Like the common cold, coronavirus infection usually occurs through close contact with a person with novel coronavirus via cough and sneezes or hand contact. A person can also be infected by touching contaminated surfaces if they do not wash their hands. Testing of suspected coronavirus cases is carried out in line with strict regulations. This means that suspected cases are kept in isolation, away from public areas and returned home also in isolation. Any equipment that come into contact with suspected cases are thoroughly cleaned as appropriate. Specific guidance has also been shared with NHS staff to help safeguard them and others. Patients can be reassured that their safety is a top priority, and are encouraged to attend all appointments as usual. Everyone is being reminded to follow Public Health Wales advice to: • Always carry tissues with you and use them to catch your cough or sneeze. Then bin the tissue, and wash your hands, or use a sanitiser gel. • Wash your hands often with soap and water, especially after using public transport. Use a sanitiser gel if soap and water are not available. • Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands.